واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

                   
       

 

بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری در نظام مراقبت بیماریها

برنامه کلی بیماریها

 

نسخه دوم

                 

بیماریهای واگیر

             

زنجیره سرما

  000
             

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  001
             

بیماریهای مشترک انسان و حیوان

  002
             

بیماریهای منتقله از آب و غذا

  003
             

پدیکولوز

  004
             

هپاتیت

  005
             

STI

  006
             

HIV/AIDS

  007
              سل   008
                 

بیماریهای غیر واگیر

                 

 

                 

کتابخانه الکترونیک