مالی

واحد امور مالی

رئیس حسابداری: آقای یحیی امیرزاده


شرح وظایف:

۱ – سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمهاوخط ومشی های مالی شبکه در واحد امور مالی

۲- کنترل وتایید کلیه اسناد حسابداری صادره

۳- کنترل وضعیت نقدینگی شبکه واتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

۴- پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

۵- نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

۶- نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

کارشناس: 
آقایان: محسن صدری
خانم ها:
مریم محمدی علی، معصومه رستمانی

شرح وظایف :

۱- بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمایشی ماهانه

۲- بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

۳- نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

۴- بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

۵- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان

۶- نظارت  بر نحوه عمل هریک از کارکنان  و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده

۷- پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی

۸- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

۹-همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

۱۰- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

۱۱- پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

۱۲- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

 

شرح وظایف مسئول و کارشناس  دایره حقوق و مزایا

۱- گردآوری کلیه آیین نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها

۲- نظارت و تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

۳- همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل و تکمیل پرونده بازنشستگان جدید دانشگاه

۴- اخذ گواهی انجام کار ماهانه شاغلین از کارگزینی و نظارت بر بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب

۵- اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

۶- نظارت بر تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقوق ماهانه به سازمان های ذی ربط

۷- ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق

۸- همکاری با کارشناس مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل شاغل و بازنشسته به دانشگاه (وام-مساعده)

۹- نظارت و به روزنمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان

۱۰- نظارت و تهیه و تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت شاغلین اعزامی به شهرستانها

۱۱- نظارت و تهیه لیست محاسبه تسویه حساب شاغلین

۱۲- نظارت و تهیه لیستهای ذخیره مرخصی استفاده نشده ،بازخرید سنوات خدمت و سایر مطالبات شاغلین در پایان سال

۱۳-  نظارت و صدوراسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به شاغلین از جمله سنوات خدمت و …

۱۴-  نظارت و صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی

۱۵-  نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق و مستمری

۱۶ – نظارت و تهیه لیست تعدیل مالیاتی حقوق شاغلین در پایان سال مالی

۱۷-  نظارت و تهیه ….

انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب رئیس امور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص امکان پذیر نباشد.

مسئول : رضا نیکزاد

شرح وظایف امین اموال :

۱-   ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی   ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی

۲-    بازدید دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی

۳-   تحویل دارایی به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی

۴-  ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی  ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی

۵-    رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

۶-   تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

۷-  کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

۸-   کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم مربوطه هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

۹-    تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

۱۰-  به روز  رسانی فرم های ۱۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

۱۱-    تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

۱۲-    پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال واحدهای تابعه تاحصول نتیجه

۱۳-   ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

۱۴-    تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه

۱۵-    تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت مدیریت امور مالی دانشگاه

۱۶-    تنظیم فرمهای فروش اموال جهت مدیریت امور مالی دانشگاه

۱۷-   در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

۱۸-   اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

۱۹- دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها –تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها

۲۰-  بررسی تراز عملیاتی دارایی های ثابت واستهلاک انباشته

۲۱-  شناسایی واصلاح کدهای مصرفی واموالی که به اشتباه در نرم افزار نظام نوین مالی تعریف گردیده است

۲۲-  راهنمایی ورفع مشکلات رابط اموال با هماهنگی امنای اموال واحدهای تابعه

شرح وظایف مسئول اعتبارات و دفترداری

*- تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

*- تشخیص حسابها

*- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی مدون دانشگاه

*- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

*- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده

*- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی

*- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز های آزمایشی ماهانه

*- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد میکنند

شرح وظایف :

۱- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها

۲- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

۳- اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی

۴- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی

۵- تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدها زیر نظر رییس امورمالی

۶- قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه

۷- تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید شبکه

۸- ممهورنمودن و درج شماره به  کلیه مدارک و ضمائم مربوط در سند حسابداری

شرح وظایف کارشناس درآمد

– آشنایی کامل با آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه وسایر مقررات وقوانین مربوط با امور مالی

– رسیدگی به اسناد درآمد وکنترل آنها با صورت حسابها

– کنترل وثبت عملیات درآمد مراکز تابعه در دفاتر و یا نرم افزار رایانه مربوطه

– دریافت قبوض ، صفر صندوق وثبت در درفاتر ویارایانه براساس تعداد وسریال تحویلی

– دریافت مدارک وآمار قبوض صادره مصرفی ماهانه مراکز وثبت عملیات در دفاتر وحسابرسی از مدارک ارسالی به امورمالی شبکه

– تهیه گزارش ماهانه مصرف قبوض ومیزان درآمدهای نقدی وبیمه ای وارسال به دانشگاه

– دریافت فیشهای واریزی درآمد نقدی از متصدیان پذیرش( صندوق) مراکز وسایر واریزیها برابر مقررات وثبت سند مربوطه

– دریافت صورتحساب بانکی در آمد شبکه از بانک وکنترل ومطابقت با فیشهای واریزی وتهیه صورت مغایریت بانکی حساب درآمد.

– ارسال در آمد شبکه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهیانه

-تهیه وتنظیم صورتحساب وتراز مالی درآمد ماهیانه شبکه وارسال به امور مالی دانشگاه

– تهیه آمار ماهیانه وسالینه درآمد شبکه ، محاسبه درصد افزایش ویا کاهش درآمد وپیگیری علت کاهش وافزایش در آمد مربوطه

-نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای وارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ویا رایانه

-پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر وسایر موسسات طرف قرار داد

شماره تماس :۵۶۳۷۳۰۱۶ – داخلی ۲۱۲-۲۱۱-۲۱۵-۲۱۳

کارپردازی

مسئول: آقای عصمتی 

کارشناس : سید حسام غفاری

شرح وظایف:

دریافت درخواست های خرید کالا و تعمیرات تایید شده توسط مدیریت همراه با استعلام بها

تهیه و خرید کالا و لوازم مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز واحدهای ستاد و واحدهای تابعه شبکه بهداشت

تهیه انواع بلیط مسافرت های هوایی و زمینی مربوط به ماموریت کارکنان

تامین قطعا و تعمیر وسایل نقلیه و تجهیزات اداری و کارگاهی و پزشکی

تنظیم اسناد کارپردازی و ارائه آن به واحد امور مالی

پرداخت هزینه های مربوط به آژانس های متفرقه

شماره تماس :۵۱۰۸۱۰۰۰ – داخلی ۲۰۷-۱۳۳

انبار

مسئول انبار: آقای رستمانی

شرح وظایف:

مسئولیت انبار ملزومات شبکه و انجام امور محوله زیر نظر سرپرست مربوطه

کنترل اقلام خریداری شده توسط کارپردازان محترم و صدور رسید انبار

صدور حواله انبار طبق درخواست واصله از مراکز بعد از تایید مدیریت و ریاست امور عمومی

تفکیک حواله انبار و ارسال یک نسخه به حسابداری

شماره تماس : ۵۱۰۸۱۰۰۰– داخلی ۲۳۳

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.