ریاست

 

Curriculum vitae

Mohammad Reza Salmani Nodoshan

mrezasn@yahoo.com

 

دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن

ب: تحصیلات

 

 

 

مدرک تحصیلی

دیپلم دکترا سایر
تجربی دبیرستان شهیدصدوقی ندوشن پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز MPH اصلاح ساختار نظام سلامت + دوره تخصصی مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ج: سوابق کاری

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی ندوشن یزد ازآذر ۱۳۷۶تا بهمن ۱۳۷۹

عضو شورای اسلامی شهر ندوشن اردیبهشت۱۳۷۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۲

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اشکذر _ استان یزد بهمن ۱۳۷۹تا مهر ۱۳۸۱

مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر۱۳۸۱تا اردیبهشت ۱۳۸۹

مدیر حوزه بهداشت ، معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر۱۳۸۳تا تیرماه۱۳۸۴

مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۲

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر از آذر ۱۳۹۲ تاکنون

د: همکاری در طرحهای:

۱_ همکاری در طرح بررسی بهره مندی جمعیت ایران از خدمات سلامت ۱۳۸۱

۲_ همکاری در طرح اقتصاد بهداشت در سال ۱۳۸۲

۳_ همکاری در طرح کشوری واکسیاسیون سرخجه و سرخک در سال۱۳۸۲

۴_ همکاری در طرح کشوری OCCM (بررسی واحدهای ارائه خدمات سلامتی درسال۱۳۸۲

۵_ همکاری در طرح حسابهای ملی سلامت در سال۱۳۸۷

۶_ همکاری در فاز دوم طرح بررسی بهره مندی جمعیت ایران از خدمات سلامت ۱۳۸۷

۷_ همکاری در فاز دوم طرح کشوری OCCM (بررسی واحدهای ارائه خدمات سلامتی درسال۱۳۸۷

ه: عضویت در کمیته ها ی تخصصی و شوراها :

۱_ عضو کمیته استانی واگذاری پایگاههای بهداشتی به بخش خصوصی

۲_ ناظر اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان ری و اسلامشهر

۳_ عضو کمیته نیاز سنجی مراکز درمانی دولتی و خصوصی

۴_عضو کمیته تحول اداری معاونت بهداشت دانشگاه

۵_مدیر پروژه PIU (وام بانک جهانی)در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶_ عضو کمیته توسعه پوشش شبکه بهداشت شهری

۷_ عضو ستاد اجرایی نظام مراقبت عوامل خطر در بیماریهای غیر واگیر

۸_ عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک در سطح معاونت

۹_ عضو کمیته فنی طرح ریشه کنی سرخک و سرخجه مادر زادی

۱۰_ مسئول کمیته ارتقاء کیفیت معاونت بهداشت دانشگاه

۱۱_ عضو کمیته پزشک خانواده و بیمه روستایی

۱۲_ عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از سال ۱۳۷۹تا۱۳۸۱

۱۳_ عضو شورای معافیت مشمولین سربازی شهرستان اشکذر از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۱

۱۴- عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان ری و اسلامشهر

۱۵- عضو شورای عالی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۶- عضو شورای توسعه راهبردی سلامت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

و : دوره های مدیریتی گذرانده :

 

ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) ردیف عنوان دوره مدت (ساعت)
۱ توجیهی مدیریت پایه ۳۲ ۱۷ برنامه ریزی در دستگاههای دولتی ۱۲
۲ برنامه ریزی استراتژیک ۲۰ ۱۸ مبانی نظری اندیشه های امام خمینی(ره) ۴
۳ روشهای آموزش ۴۵ ۱۹  ارتقاء کیفیت ۳۰
۴ مهارتهای ارتباطی مدیران ۹ ۲۰ سمینار بهره وری نیروی انسانی ۸
۵ برنامه ریزی عملیاتی ۲۰ ۲۱ دوره آموزشی انگیزش در کار ۹
۶ سمینار مدیریت بحران ۸ ۲۲ آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری ۲۸
۷ شاخصهای ارزیابی عملکرد ۶ ۲۳ پودمان روابط کار ۶
۸ مدیریت پایه سطح ۱ ۶۰ ۲۴ کارگاه برنامه DTARH ۲۰
۹ برنامه ریزی استراتژیک ۳۶ ۲۵ تکنولوژی آموزشی ۴۰
۱۰ بدو خدمت پزشکان ۷۲ ۲۶ روشها وفنون تدریس ۴۰
۱۱ مدیریت اپیدمی ها ۱۰ ۲۷ نظارت و ارزشیابی ۴۰
۱۲ دوره های ۷ مهارت کامپیوتر ۱۲۰ ۲۸ روانشناسی یادگیری ۴۰
۱۳ روش پایش برنامه ها ۳۰ ۲۹ Scientific Writing ۲۰
۱۴ تکنیکها و فنون بهبود سیستمها وروشها ۱۲ ۳۰ واگذاری خدمات به بخش خصوصی ۱۶
۱۵ فنون سنجش وارزشیابی عملکرد ۱۲ ۳۱ کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت ۹
۱۶ وظایف و نقشهای سرپرستی ۲۴ ۳۲ دوره مدیریت پروژه ۳۰


ز: سوابق پژوهشی ,مقالات و گزارشات

۱_ بررسی شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در دانش آموزان شهر ندوشن یزد در سال ۱۳۷۵

۲_ ارائه مقاله مکان یابی بیماران دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با نرم افزار ArcMap در سمینار بین المللی Asia GIS 2008 دربانکوک تایلند

۳_ ارائه مقاله توزیع مراکز نظارتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با نرم افزار ArcMap در سمینار بین المللی Asia GIS 2008 در بانکوک تایلند

۴_ ارائه کتاب آموزشی ArcView در سمینار بین المللی Asia GIS 2008 در بانکوک تایلند

۵_ ارائه مقاله  Correction of supervision methods on Medical Services units in Tehran University of Medical Sciences(TUMS) بصورت پوستر در سمینار GIS2008 در بوسان کره جنوبی

۶_ ارائه مقاله Correction of Distribution of dialysis patients in Tehran University of Medical Sciences(TUMS) بصورت پوستر در سمینار GIS2008 در بوسان کره جنوبی

۷_ ارائه مقاله A book for Applying of GIS in health system management بصورت  پوستر در سمینار GIS2008 در بوسان کره جنوبی

۸_ بررسی  شیوع آنمی فقر آهن در زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری در زنان شهر تهران مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی زنان

۹- بررسی کارایی و استاندارد بودن خدمات ارائه شده در پایگاههای بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۸ و مقایسه بخش خصوصی و دولتی

۱۰- بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمت در پایگاههای بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱ـ ارزیابی تجربه برونسپاری خدمات بهداشتی در شهر

۱۲ـ پژوهش گر برتر شهرستان اسلامشهر در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

 ح : تالیفات:

  1. تالیف کتاب« راهنمای کار برای رابطین بهداشت»
  2. تالیف کتاب « آموزش نرم افزار Arc View »
  3. تالیف کتاب « راهنمای ثبت اطلاعات فوت»
  4. تالیف کتاب « برونسپاری خدمات سلامت »
  5. تالیف کتاب « آموزش رابطین بهداشت در زمینه برخورد با بحران»
  6. ویرایش علمی کتاب « راهنمای مصرف منطقی دارو» سه جلد
  7. تالیف کتاب « پدر ، مادر و پرورش فرزند»
  8. تالیف کتاب « رازهای ازدواج موفق»

 ط: سوابق آموزشی:

۱_ آموزش دهنده گواهی فوت استاندارد

۲_ آموزش نرم افزار Arc View

۳_ برون سپاری خدمات سلامت

۴_ آموزش رابطین بهداشتی

۵_ اصول کاربردی تجویز دارو توسط ماما

۶- دوره مبانی مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

۷ـ دوره مبانی رفتار سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

ی: تشویق ها:

در دوران خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۱_ از معاون بهداشتی دانشگاه

۲_ از فرماندار شهرستان یزد

۳_ از ریئس مرکز بهداشت شهرستان صدوق

در دوران خدمت در دانشگاه علوم تهران:

۱_ از معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد

۲_ از معاون وزیر آموزش و پرورش و ریئس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ۲ مورد

۳_ از مدیر کل دفتر ارتباطات و آموزش سلامت وزارت بهداشت ۱ مورد

۴_ از معاون سلامت دانشگاه ۱۴مورد

۵_ از مدیر درمان دانشگاه ۱ مورد

۶_ از رئیس دبیرخانه تحقیقات کاربردی معاونت سلامت وزارت متبوع ۱ مورد

۷_ از معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران ۱ مورد

۸_ از رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ۴ مورد

۹_ از مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان تهران ۱ مورد

۱۰_ معاون بهداشت دانشگاه

۱۱_ رییس دانشگاه

۱۲_ فرماندار شهرستان ری

۱۳- فرماندار شهرستان اسلامشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.