روابط عمومی

واحد روابط عمومی

مسئول : خانم زینب ایمانی

کارکنان: آقای یونس بیاتی، خانم فاطمه خورسندفرد

شرح وظایف:

 1. تحلِیل و تشرِیح ارزش ها ، وِیژگِی ها ، دِیدگاه ها ، برنامه رِیزِی هاِی دستگاه ذِی ربط از طرِیق

 

 • همکارِی با مطبوعات ، رادِیو و تلوِیزِیون
 • فعالِیت هاِی انتشاراتِی و تبلِیغِی
 • مشارکت در برگزارِی مجالس ، گردهمائِی ها و نماِیشگاه هاِی داخلِی
 • ساخت فِیلم و تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی

 

 1. همکارِی و مشارکت در تبلِیغات عمومِی کشور در رابطه با مقولات فرهنگِی، اجتماعِی و اقتصادِی
 2. جمع آورِی هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نِیاز
 3. برقرارِی ارتباط مستقِیم با مردم و رسانه هاِی خبرِی
 4. تهِیه طرح تِیپ تبلِیغاتِی در مورد پروژه ها و سِیاستها دستگاه ذِی ربط
 5. فراهم آوردن زمِینه تفاهم متقابل مردم و مسئولِین از طرِیق :
 • برگزارِی مصاحبه با وساِیل ارتباط جمعِی
 • برگزارِی ملاقات عمومِی
 • برپاِیِی سخنرانِی ها
 • سفرها ، بازدِیدها و ملاقات ها
 1. تهِیه و تدوِین اخبار ، بِیانِیه ها ، اطلاعِیه ها ، آگهِی ها و پِیام هاِی دستگاه مربوطه و ترتِیب دادن نشر و انعکاس آن در رسانه هاِی جمعِی
 2. بررسِی مطالب مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی و مجامع عمومِی در رابطه با فعالِیت هاِی دستگاه مربوطه به منظور اطلاع رسانِی ، انعکاس به مسوولِین و درصورت لازم پاسخگوِیِی به آن ها
 3. انجام تبلِیغات داخلِی در حوزه دستگاه مربوطه
 4. بررسِی دِیدگاه ها و سنجش افکار عمومِی در چهارچوب وظاِیف محول در ارائه نتاِیج حاصله به مسئولِین دستگاه به منظور اتخاذ روش هاِی اجراِی مطلوب و تدوِین طرح ها و برنامه ها
 5. تهِیه عکس ، اسلاِید و فِیلم از فعالِیت هاِی دستگاه مطبوع و اِیجاد آرشِیو سمعِی و بصرِی
 6. انجام ساِیر امورِی که برحسب ضرورت از طرِیق بالاترِین مقام دستگاه ذِی ربط جهت اقدام ، ابلاغ مِی گردد.

شماره تماس: ۵۱۰۸۱۰۰۰ داخلی ۲۱۹

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.