بهداشت خانواده

واحد بهداشت خانواده

کارشناس مسئول: خانم دکتر بهناز قره خانی

کارشناسان: خانم ها: حمیرا پشتکوهی، زهره حاتمی، حمیده شفاهی، لیلا محمدنژاد، سارا فهیمی، مریم دریایی پور، فاطمه قلی نژاد

شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان و نوزادان:

 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه برنامه های کودک سالم، مانا، شیر مادر ، اختلالات جامع تکاملی کودکان، نظام بررسی مرگ کودک ۵۹ – ۱ ماهه و نوزادان و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و پایش و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به برنامه های فوق الذکر.
 • پایش و ارزشیابی از روند اجرای برنامه در واحد های محیطی بر اساس چک لیست عمومی و اختصاصی برنامه کودکان و شیرمادر.
 • جمع آوری و بررسی و جمع بندی آمار عملکرد سه ماهه، ۶ ماهه و یکساله از واحد های تابعه از برنامه های کودک سالم، مانا، شیر مادر ، اختلالات جامع تکاملی کودکان، نظام بررسی مرگ کودک ۵۹ – ۱ ماهه و نوزادان و ارسال به معاونت بهداشت.
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه از برنامه های کودک سالم، مانا، شیر مادر ، اختلالات جامع تکاملی کودکان، نظام بررسی مرگ کودک ۵۹ – ۱ ماهه و نوزادان و تدوین برنامه های عملیاتی سال بعد.
 • ثبت اطلاعات تولدهای خارج بیمارستانی نوزادان در پورتال وزارت متبوع بصورت فصلی.
 • آموزش چهره به چهره پزشکان و مراقبین سلامت جدیدالورود در خصوص برنامه های کودک سالم و مانا، شیرمادر و اختلالات تکاملی.
 • برگزاری جلسات آموزشی جهت مراقبین سلامت و بهورزان در راستای اجرای برنامه عملیاتی کودک سالم ، مانا، شیرمادر ونوزادان
 • انجام فعالیت های رسانه ای مانند تهیه مطالب بهداشتی و آموزشی جهت چاپ در مطبوعات، پخش از رادیو، درج در خبرگذاری، بارگذاری در سایت، تهیه و توزیع تراکت و پوستر و جزوات آموزشی و تبلیغاتی حسب هر برنامه.
 • اجرای فعالیت های مربوط به مناسبت های بهداشتی از جمله بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر در مرداد ماه و بزرگداشت هفته کودک در مهر ماه و برگزاری کلاس های آموزشی درون بخشی ( مراجعین و رابطین)، بین بخشی( مدارس ، مهدهای کودک، پایگاه های بسیج، خانه های سلامت، خانه های فرهنگ، باشگاه های ورزشی، بوستان های محلی) و برگزاری کلاس های آموزش در محله توسط داوطلبین سلامت.
 • تهیه مجموعه های عملکرد از فعالیتها در مناسبت های هفتگی به صورت مصور و ارسال به معاونت.
 • ورود اطلاعات آماری کودکان و مرگ کودک در پورتال وزارت متبوع بصورت فصلی.
 • نظارت و پایش مستمر ارائه خدمات پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات مراقبت های انجام شده خانوارهای تحت پوشش در خصوص برنامه های کودکان و نوزادان در سامانه سیب و بررسی مشکلات محتوایی در سامانه و استخراج عملکرد مراقبین سلامت بصورت دوره ای در بازدیدها .
 • برگزاری کمیته های فصلی شیرمادر و مرگ کودک ۵۹- ۱ ماهه و ارسال صورتجلسات به معاونت
 • دریافت گزارش مرگ کودک ۵۹ – ۱ ماهه از واحدهای محیطی و پرسشگری درب منزل جهت تکمیل اطلاعات و تنظیم سناریو مرگ کودک و ارسال به معاونت بهداشت.
 • نظارت و پایش مستمر و دوره ای بر کلاس های آموزشی مشاوره شیردهی در کلینیک شیردهی

شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:

 

 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه برنامه سالمندان و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و پایش و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به برنامه مادران.
 • پایش و ارزشیابی از روند اجرای برنامه در واحد های محیطی بر اساس چک لیست عمومی و اختصاصی برنامه
 • جمع آوری و بررسی و جمع بندی آمار عملکرد سه ماهه، ۶ ماهه و یکساله از واحد های تابعه و ارسال به معاونت بهداشت.
 • آموزش چهره به چهره پزشکان و ماماها و کارشناسان بهداشت خانواده جدیدالورود در خصوص برنامه مادران
 • برگزاری جلسات آموزشی جهت پزشکان و مراقبین سلامت و بهورزان در راستای اجرای برنامه عملیاتی مادران
 • انجام فعالیت های رسانه ای مانند تهیه مطالب بهداشتی و آموزشی جهت چاپ در مطبوعات، پخش از رادیو، درج در خبرگذاری، بارگذاری در سایت، تهیه و توزیع تراکت و پوستر و جزوات آموزشی و تبلیغاتی حسب هر برنامه.
 • برگزاری کمیته فصلی مرگ مادر باردار براساس نظام بررسی مرگ مادران
 • دریافت گزارش مرگ مادر باردار در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان از واحدهای محیطی و پرسشگری درب منزل جهت تکمیل اطلاعات و تنظیم سناریو مرگ مادر و ارسال به معاونت بهداشت.
 • نظارت و پایش مستمر ارائه خدمات پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات مراقبت های انجام شده خانوارهای تحت پوشش در خصوص برنامه مادران در سامانه سیب و بررسی مشکلات محتوایی در سامانه و استخراج عملکرد مراقبین سلامت بصورت دوره ای در بازدیدها
 • نظارت و پایش مستمر و دوره ای بر کلاس های آمادگی برای زایمان

شرح وظایف کارشناس برنامه سالمندان:

 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه برنامه سالمندان و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و پایش و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به برنامه سالمندان
 • پایش و ارزشیابی از روند اجرای برنامه در واحد های محیطی بر اساس چک لیست عمومی و اختصاصی برنامه سالمندان.
 • جمع آوری و بررسی و جمع بندی آمار عملکرد سه ماهه، ۶ ماهه و یکساله از واحد های تابعه و ارسال به معاونت بهداشت.
 • آموزش چهره به چهره پزشکان و ماماها و کارشناسان بهداشت خانواده جدیدالورود در خصوص برنامه سالمندان
 • برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی جهت پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان در راستای اجرای برنامه عملیاتی سالمندان
 • انجام فعالیت های رسانه ای مانند تهیه مطالب بهداشتی و آموزشی جهت چاپ در مطبوعات، پخش از رادیو، درج در خبرگذاری، بارگذاری در سایت، تهیه و توزیع تراکت و پوستر و جزوات آموزشی و تبلیغاتی برنامه سالمندان.
 • نظارت و پایش مستمر ارائه خدمات پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات مراقبت های انجام شده خانوارهای تحت پوشش در خصوص برنامه سالمندان در سامانه سیب و بررسی مشکلات محتوایی در سامانه و استخراج عملکرد مراقبین سلامت بصورت دوره ای در بازدیدها .
 • تهیه مطالب آموزشی در زمینه برنامه سالمندان
 • اجرای فعالیت های مربوط به مناسبت های بهداشتی از جمله بزرگداشت هفته سالمندان و برگزاری کلاس های آموزشی درون بخشی ( مراجعین و رابطین)، بین بخشی( مدارس ، اولیا و مربیان مهدهای کودک، پایگاه های بسیج، خانه های سلامت، خانه های فرهنگ، باشگاه های ورزشی، بوستان های محلی) .

شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم:

 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه برنامه سالمندان و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و پایش و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به برنامه باروری سالم
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه از برنامه باروری سالم و تدوین برنامه عملیاتی سال بعد.
 • نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه باروری سالم ازطریق پایش و ارزشیابی های دوره ای براساس چک لیست مربوطه.
 • جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی بصورت فصلی، ۶ ماهه و یکساله و ارسال به معاونت بهداشتی
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه کارگاهها و کلاسهای آموزشی برنامه باروری سالم
 • تهیه مطالب آموزشی در زمینه برنامه باروری سالم
 • برآورد ، هماهنگی ، همکاری در تامین و توزیع اقلام داروها و وسایل پیشگیری از بارداری
 • برنامه ریزی جهت برگزاری همایش سیاست های جدید جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
 • هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور
 • همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف.
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه باروری سالم و ارائه آن به مسئولین ذیربط
 • پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات باروری سالم در مراکز سلامت جامعه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
 • صدور معرفی نامه جهت زنان واجد شرایط خدمات پیشگیری از بارداری جراحی( توبکتومی) و ارجاع به پزشکان معتمد
 •  ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های باروری سالم.
 • نظارت و پایش مستمر ارائه خدمات پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات مراقبت های انجام شده خانوارهای تحت پوشش در خصوص برنامه سالمندان در سامانه سیب و بررسی مشکلات محتوایی در سامانه و استخراج عملکرد مراقبین سلامت بصورت دوره ای در بازدیدها .
 • نظارت و پایش مستمر و دوره ای بر کلاس های آموزش زوجین در هنگام ازدواج

شرح وظایف کارشناس برنامه میانسالان:

 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه برنامه سالمندان و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و پایش و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به برنامه میانسالان
 • پایش و ارزشیابی از روند اجرای برنامه در واحد های محیطی بر اساس چک لیست عمومی و اختصاصی برنامه
 • جمع آوری و بررسی و جمع بندی آمار عملکرد سه ماهه، ۶ ماهه و یکساله از واحد های تابعه و ارسال به معاونت بهداشت.
 • آموزش چهره به چهره پزشکان و مراقبین سلامت جدیدالورود در خصوص برنامه میانسالان
 • برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خدمات نوین سلامت در میانسالان
 • نظارت و پایش مستمر ارائه خدمات پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات مراقبت های انجام شده خانوارهای تحت پوشش در خصوص برنامه سالمندان در سامانه سیب و بررسی مشکلات محتوایی در سامانه و استخراج عملکرد مراقبین سلامت بصورت دوره ای در بازدیدها .
 • انجام فعالیت های رسانه ای مانند تهیه مطالب بهداشتی و آموزشی جهت چاپ در مطبوعات، پخش از رادیو، درج در خبرگذاری، بارگذاری در سایت، تهیه و توزیع تراکت و پوستر و جزوات آموزشی و تبلیغاتی برنامه میانسالان.
 • اجرای فعالیت های مربوط به مناسبت های بهداشتی از جمله بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان (سبا) و همچنین بزرگداشت هفته ملی سلامت مردان ایرانی ( سما) برگزاری کلاس های آموزشی درون بخشی ( مراجعین و رابطین)، بین بخشی( مدارس ، اولیا و مربیان مهدهای کودک، پایگاه های بسیج، خانه های سلامت، خانه های فرهنگ، باشگاه های ورزشی، بوستان های محلی) و برگزاری کلاس های آموزش در محله توسط داوطلبین سلامت.
 • آموزش تئوری و عملی ماما ها جهت معاینه پستان آموزش خوآزمایی Breast به مراجعین
 • آموزش به کارکنان در خصوص مشاوره و نحوه گرفتن پاپ اسمیر

شماره تماس: ۵۱۰۸۱۰۰۰ داخلی ۲۱۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتگو آنلاین

در حال حاضر امکان گفتگو آنلاین وجود ندارد. سوالات خود را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

سوالات خود را برای ما ارسال کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد.

برای ارسال دکمه Enter را فشار دهید.